Czasopismo "Nowotwory"

Dwumiesięcznik będący oficjalnym organem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Centrum Onkologii —Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz czasopismem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Czasopismo ukazuje się od 1923 roku i zawiera artykuły oryginalne, opisy przypadków oraz artykuły przeglądowe. Redaktorem naczelnym jest prof. Edward Towpik.

Dwumiesięcznik o charakterze naukowym jest indeksowany w: EMBASE/Excerpta MEdica i Index Copernicus

Redaktor naczelny: Edward Towpik

Strona www.nowotwory.edu.pl